بازگشت به صفحه محصولات

Balance master

  Static balance systems

سیستم Balance Masterبرای ارزیابی و توانبخشی پس از ضربه و خدمات تعادلی برای سالمندان مناسب است. این ارزیابی ها با کمک Long force Plate انجام می شود.

شامل روش­های ارزیابی و توانبخشی :

 

 • Modified Clinical test of Sensory (mCTSIB)
 • Interaction on Balance
 • Limits Of Stability (LOS)
 • Rhythmic Weight Shift (RWS)
 • Weight Bearing Squat (WBS)
 • inVision Software Option
 • Sequence Training
 • Weight Bearing Training
 • Custom Training
 • Unilateral Stance (US)
 • Plus, 6 additional Functional Limitation Assessments
  (STS, WA, TW, SQT, SUO and FL)
 • Stability Evaluation Test (SET) is optional
 • NeuroGames for rehabilitation is optional

طبقه بندی دستگاه

پوسچروگرافی استاتیک بالینی

مجموع آزمون بالینی

Modified Clinical test of Sensory(mCTSIB)
Interaction on Balance
Limits Of Stability (LOS)
Rhythmic Weight Shift (RWS)
Weight Bearing Squat (WBS)
inVision Software Option
Sequence Training
Weight Bearing Training
Custom Training
Unilateral Stance (US)
Plus, 6 additional Functional Limitation Assessments (STS, WA, TW, SQT, SUO and FL)
Stability Evaluation Test (SET) is optional
NeuroGames for rehabilitation is optional

مشخصات فیزیکی

ابعاد کلی 89x 231-292 x 5cm
ابعاد فورس پلیت 46x 152 x 5cm
حداکثر وزن فرد 227Kg

کاتالوگ محصول