بازگشت به صفحه محصولات

Scout Sport

    OAE تشخیصی

نرم افزار Scout Sportمبتنی بر سیستم عامل ویندوز است، کاربری ساده ای دارد و دارای پروتکل های جامعی برای انجام OAEمی باشد:

·        پروتکل های تشخیصی و غربالگری برای انجام TEو DP

·        پروتکل های قابل تغییر برای ثبت DPدر محدوده فرکانسی 500 تا 10000 هرتز

·        ارائه نمودارهای ورودی/خروجی

·        نمایش محدوده های هنجار

·        الگوهای ارائه گزارش

ویژگی

مقدار

کاتالوگ محصول