بازگشت به صفحه محصولات

inVision

    Neurocom

سیستم invision کمیت توانایی یک فرد در حفظ حدت بینایی و ثبات دید را هنگام حرکت سر تعیین می­ کند.

اهمیت ثبات دید :

یک بخش مهم در حفظ تعادل، توانایی حفظ حدت بینایی و ثبات دید هنگام حرکت و چرخش و یا تکان دادن سر است.
inVision مشخص می کند که :

  • تحت چه شرایطی و یا با چه سرعت حرکتی دقتِ حدت بینایی فرد تغییر می ­کند؟
  • چطور می­توان آسیب سیستم وستیبولار را اثبات و میزان این اسیب را اندازه­ گیری کرد؟

 

اولین سیستم برای اندازه­ گیری کمی حدت بینایی و ثبات دید

این سیستم می­ تواند بهه عنوان یک آپشن برای تمام محصولات استاتیک و داینامیک NeuroCom سفارش داده شود.

ارزیابیTest (HS-SOT) Head Shake — Sensory Organization میزان آسیب فرد را هنگام استفاده از ورودی­ های سیستم وستیبولار برای حفظ تعادل هنگام کارهای پیچیده تعیین می­ کند.

شامل ارزیابی ­های :

  • Perception Time Test (PTT)
  • Dynamic Visual Acuity (DVA)
  • Gaze Stabilization Test (GST)
  • Head-Shake SOT (HS-SOT)

طبقه بندی دستگاه

اندازه گیری کمی حدت بینایی

مجموعه آزمون

Perception Time Test (PTT)
Dynamic Visual Acuity (DVA)
Gaze Stabilization Test (GST)
Head-Shake SOT (HS-SOT) فقط در سیستم های داینامیک

کاتالوگ محصول