بازگشت به صفحه محصولات

Long Force Plate

  Options

با کمک آپشن Long Force Plate می توان ارزیابی های توانبخشی و تمرین های متعددی را در سیستم های داینامیک NeuroCom اجرا کرد.

LFP شامل موارد زیر است:

 • “60 Static Dual Force Place
 • Force Plate Apron
 • Foam Pad: 46 x 46 x 13 cm
 • Step Kit includes:
  – Low Step 10 cm
  – Medium Step 20 cm
  – High Step 31 cm
  – Two-Step Stair 20 cm 3° and 6° M/L
 • Prep Kit includes:
  – Rocker Board
  – Step-up Blocks: 10 cm and 15 cm
  – Leveling Block 5 cm
  – Heel/Toe Wedges: 6° and 12° A/P
  – Inversion/Eversion Wedges: 3° and 6° M/L

 

پروتکل های استاندارد ارزیابی:

 • Limits Of Stability (LOS)
 • Modified Clinical test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
 • Rhythmic Weight Shift (RWS)
 • Weight Bearing Squat (WBS)
 • Unilateral Stance (US)
 • Sit-To-Stand (STS)
 • Walk Across (WA)
 • Tandem Walk (TW)
 • Step-Quick-Turn (SQT)
 • Step-Up-and-Over (SUO)
 • Forward Lunge (FL)

طبقه بندی دستگاه

ماژول آپشنال برای تمامی سیستم های داینامیک NeuroCom

پروتکل های استاندارد ارزیابی

Limits Of Stability (LOS)
Modified Clinical test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
Rhythmic Weight Shift (RWS)
Weight Bearing Squat (WBS)
Unilateral Stance (US)
Sit-To-Stand (STS)
Walk Across (WA)
Tandem Walk (TW)
Step-Quick-Turn (SQT)
Step-Up-and-Over (SUO)
Forward Lunge (FL)

متعلقات

"60 Static Dual Force Place
Force Plate Apron
Foam Pad: 46 x 46 x 13 cm
Step Kits
Prep Kits

مشخصات فیزیکی

Low Step 10cm
Medium Step 20cm
High Step 31cm
Two-Step Stairs 20 cm 3° and 6° M/L
Step-up Blocks 10cm and 15 cm
Leveling Block 5cm
Heel/Toe Wedges 6°and 12° A/P
Inversion/Eversion Wedges 3°and 6° M/L

کاتالوگ محصول