بازگشت به صفحه محصولات

VSR Sport

  Static balance systems

Static Balance Systems
سیستم­های استاتیک NeuroCom یا VSR Sport پرتابل هستند و استفاده از آن­ها بسیار راحت است. از این سیستم­ها می­توان به عنوان یک غربالگری ویا توانبخشی ساده­ و به صرفه برای ارزیابی تعادل استفاده کرد.
چند ماژول برای سیستم VSR وجود دارد که شما می توانید براساس نیاز کلینیک و بیماران خود، دستگاه خود را سفارش دهید:

ماژول Basic: این سیستم شامل نرم افزار Balance Manager و مدیوم فورس پلیت است.
روش­ های ارزیابی و توانبخشی :

 • Modified Clinical test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
 • Limits Of Stability (LOS)
 • Weight Bearing Training

 

ماژول Plus: این سیستم شامل شامل نرم افزار Balance Manager، نرم افزار توانبخشی و مدیوم فورس پلیت است.
روش­ های ارزیابی و توانبخشی :

 • Modified Clinical test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
 • Limits Of Stability (LOS)
 • Weight Bearing Training
 • Rhythmic Weight Shift (RWS)
 • Unilateral Stance (US)
 • Sequence/Custom Rehabilitation Training

 

ماژول Set: این سیستم شامل شامل نرم افزار Balance Manager، نرم افزار Return to Play، آیرکس فوم پد و مدیوم فورس پلیت است.
روش ­های ارزیابی و توانبخشی :

 • Modified Clinical test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
 • Limits Of Stability (LOS)
 • Weight Bearing Training
 • Stability Evaluation Test (SET)

 

ماژول inVision: این سیستم شامل نرم افزار Balance Manager، سیستم و نرم افزار inVision و مدیوم فورس پلیت است.
روش ­های ارزیابی و توانبخشی :

 • Modified Clinical test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
 • Limits Of Stability (LOS)
 • Weight Bearing Training
 • Perception Time Test (PTT)
 • Dynamic Visual Acuity (DVA)
 • Gaze Stabilization Test (GST)
 • Head-Shake SOT (HS-SOT)
 • VOR Training

طبقه بندی دستگاه

پوسچروگرافی استاتیک بالینی

ماژول Basic

Modified Clinical test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
Limits Of Stability (LOS)
Weight Bearing Training

ماژول Plus

Modified Clinical test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
Limits Of Stability (LOS)
Weight Bearing Training
Rhythmic Weight Shift (RWS)
Unilateral Stance (US)
Sequence/Custom Rehabilitation Training

ماژول Set

Modified Clinical test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
Limits Of Stability (LOS)
Weight Bearing Training
Stability Evaluation Test (SET)

ماژول inVision

Modified Clinical test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)
Limits Of Stability (LOS)
Weight Bearing Training
Perception Time Test (PTT)
Dynamic Visual Acuity (DVA)
Gaze Stabilization Test (GST)
VOR Training